MATEMATİK Dersinin Amacı;

          Matematik öğretiminde temel ilke;  matematiksel düşünme sistemini kazandırmak, matematiğin sistematik bir bilgi ağı olduğunu kavratmak ve evrensel bir dil olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimiz temel matematiksel beceriler olan problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme,  iletişim kurma, duygusal ve psikomotor gelişim gibi becerilere dayalı yeteneklerini geliştirerek gerçek hayattaki problemlere uygularlar. Geometri konuları ise doğayı nasıl algıladığımızla yakından ilişkilidir. Amacımız öğrencinin gözlem ve incelemelerinin sonucunda genellemeler yapabilmesidir. Böylece kavramları ezberlemek yerine çok daha üstün ve kalıcı bilgiler edinir.

            Matematik, kazandırdığı düşünme ve problem çözme becerisiyle, bireyin gelişimine çok yönlü katkı ve yarar sağlar. Ayrıca sanattan hukuka, coğrafyadan fen bilimlerine, resimden müziğe kadar birçok alanlar ile bütünleşmiş yalnızca hesaplama, şekilleri çizme ve ölçme tekniği değil, düşünce ve sonuçlandırma sistemidir.

          Okulumuzda Matematik dersi Her birey matematiği öğrenebilir. ilkesine dayanmaktadır. Öğrenciyi öğrenme sürecinin merkezine alarak ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyoruz. Böylece farklı öğrenme ve öğretme stratejileri sunan bir matematik programı uygulayarak keşfederek öğrenen, öğrenirken eğlenen, arkadaşları ile işbirliği içinde olan, üretken ve sorgulayıcı, yorum gücü ve bilimsel düşünce sistemi gelişmiş, kendine güvenen, doğadaki ipuçlarını yakalayabilen ve öğrendiklerini günlük yaşama aktarabilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

          Matematik Zümresi olarak; MEB Matematik müfredatı kapsamındaki hedef ve amaçları öğrencilerimize kazandırıyoruz. Bunu sınıf içi çalışmalar, yardımcı ders kitapları, yaprak testler ve zümremiz tarafından hazırlanan çalışma kağıtları ile destekliyoruz. Eğitim teknolojilerinden yararlanarak eğitimde güncelliğe önem veriyoruz.

         Okulumuzda öğrencilere; her seviyenin özelliği göz önünde bulundurularak, konuyu pekiştirici ödev ve çalışma kağıtları veriyoruz. Ödevlerimizi düzenli takip ederek velilerimize gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz.

         Sosyal etkinlikler düzenleyerek hem sosyal hem de matematik bilen bireyler yetiştiriyoruz.

       Matematik öğretim programımızla öğrencilerimizin,

 • Neden “ sonuç ilişkisi kurma gücünü geliştirmeyi,
 • Olaylar arasındaki bağlantıları kurabilme, görebilme yeteneğini geliştirmeyi,
 • Transfer etme ve uygulama gücünü geliştirmeyi,
 • Olay, durum ve problemlere değişik açılardan bakabilmelerini sağlamayı,
 • Üretkenlik ve yorumlama gücünü geliştirmeyi,
 • Tahmin ve kendini kontrol gücünü geliştirmeyi,
 • Araştırma ve işbirliği içinde çalışma becerilerini artırmayı,
 • Analitik düşünebilmeyi, analiz yapabilmeyi ve bağlantı kurabilmeyi,
 • Matematikte özgüvene sahip birer birey olmayı,
 • Verileri yorumlamayı, verilerden mantıklı çıkarımlar yapmayı,
 • Yaşamda karşılaşılan problemleri çözmede bir yaklaşım kazandırmayı,
 • Üç boyutlu ve soyut düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

 Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki ; ne kadar soyut olursa olsun,bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın.

                                                                                                                                              Nikolay Lobaçevski

screenhunter_12